4 ஜூலை Home · ஜூனியர் விகடன் – 04 Jul, ஜூனியர் விகடன். ஜூனியர் விகடன்; ஏரியா ரவுண்ட்ஸ். 15 ஜூலை Home · ஜூனியர் விகடன் – 15 Jul, ஜூனியர் விகடன். ஜூனியர் விகடன்; ஏரியா ரவுண்ட்ஸ். 25 ஜூலை Home · ஜூனியர் விகடன் – 25 Jul, ஜூனியர் விகடன். ஜூனியர் விகடன்; ஏரியா ரவுண்ட்ஸ்.

Author: Mezishicage Tagami
Country: New Zealand
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 22 September 2010
Pages: 223
PDF File Size: 14.89 Mb
ePub File Size: 20.61 Mb
ISBN: 871-4-27027-834-6
Downloads: 36045
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tulmaran

Juniir evolution of coalition governments at the centre has allowed dominant regional political parties to play a role at the national level, which has led them to downplay regional identities and interests.

Circulation details According to the Audit Bureau of Circulation, for the period of Vikztancirculation stood at 4,30, per week. Oxford University Press, Deve Gowda and I.

Narayanasamy, who had reported widely on the Sri Lankan issue and authored a book on Prabhakaran, pointed out that the UN resolution was not going to make much difference to the situation. Share income from Gemini Films film vikstan.

Ananda Vikatan

Junior Vikatan, the political bi-weekly from the Vikatan magazine group that had consistently defended the policies and actions of LTTE leader Prabhakaran during the civil war, constructed a discourse that projected Sri Lankan Tamils, including the LTTE and the accused in the Rajiv Gandhi assassination, as people forced into violence due to ruthless systematic oppression by the Sri Lankan Downloaded by [Macquarie University] at Archived from the original on 27 January Appellate Tribunal was right in holding that ‘Ananda Vikatan ‘ a weekly magazine published by the assessee company is a newspaper.

The article ended with the following lines freely translated: The media, both regional and national, desisted from voicing any support for the cause and particularly for the LTTE.

Working Papers in Cultural Studies 79 London: Another item highlighted the mood of the three convicts in the high-security Vellore prison when the news of the rejection of the clemency petition was conveyed to them by their lawyers and even painted their jailors as being downcast because they had become fond of the men.

  ENFERMEDADES EXANTEMATICAS DE LA INFANCIA PDF

Pasupathy 10 March Veteran journalist and media personality S.

krischner-oberhofer.com

The story, presented as an Downloaded by [Macquarie University] at The company ventured into film production as Vikatan Talkies, and successfully made the comedy Siva Manasula Sakthi starring Jiiva and Anuya that launched the career of the director Rajesh.

The company ventured into film production as Vikatan Talkies, and successfully made the comedy Siva Manasula Sakthi starring Jiiva and Anuya that launched the career of the director Rajesh. Indeed, the decision of the Manmohan Singh-led United Progressive Alliance government to vote in support of the UN resolution against Sri Lanka has been attributed to the particular pressure of one of its nine coalition partners, the DMK.

Veteran journalist and media personality S. Oh Podu Vaanga Pesalam Log In Sign Up. Click here to sign up.

When the Regional Counters the National people who were willing to risk their all for the larger Tamil community. This represents a 22 per cent growth over the previous half-year period. Vikatan was started by S. In its issue dated 8 AprilJunior Vikatan published interviews with two human rights activists who described the situation in Sri Lanka, accompanied by horrific pictures of war. Journal of South Asian Studies fringes of politics. While editorials in the English newspapers warned against fanning the flames of Tamil chauvinism, the majority of the Tamil press devoted space to Tamil nationalists who urged the Indian government to intervene to stop the Sri Lankan government action against the LTTE.

Vasan in when he purchased a humour magazine that was not doing well for Rs. Help Center Find new research papers in: Skip to main content.

Journal of South Asian Studies The lead article charged that the decision to vote in support of the resolution was only made to assuage the political parties in Tamil Nadu, which had been calling for unconditional support for the resolution.

Currently Rajumurugan, Peyon, S. Academic Press,pp. Dailies and Journals with long heritage like ‘Ananda Vikatan ‘. These can have far-reaching consequences71 when viewed in the context of coalition governments at the centre that comprise or depend upon the support of regional political parties.

  ADAMS HARMONIELEHRE PDF

Junior Vikatan – ஜூனியர் விகடன் – Issue date – 11 July – ஸ்பெஷல்

Balasubramanian served as editor, managing director and publisher of the magazine for nearly 50 years till Archived from the original on 11 August The Tamil-speaking population in Sri Lanka comprises different groups—the Northern Tamils who 0212 their origin back to the Jaffna kingdom of the thirteenth to seventeenth centuries; the Eastern Tamils who trace their ancestry to Vannimai chieftains; and the Indian Tamils brought to the island from India by the British in the nineteenth century to work on the tea plantations.

The representations analysed above contribute to existing understandings of the democratic process and the constitution of public space, and call for a re-assessment of the impact of counter-hegemonic junor on the Indian polity. Zhongdang Pan and Gerald M. Kachuru, Yamuna Kachuru julj S. The issue for December was not published due to financial difficulties.

He also started the “Manavar Thittam” or student journalism scheme that is active for the last 30 years and counting. Coalition Politics in India New Delhi: Vikatan has now evolved as Vikatan group in the Tamil Nadu magazine industry. Archived viktaan the original on 1 September When the Regional Counters the National favour of the resolution condemning the Sri Lankan government for human rights abuses against the Tamils.

Junior Vikatan – ஜூனியர் விகடன் – Issue date – 18 July – மசாலா மிக்ஸ்

The phenomenal growth of regional-language newspapers in the post-Emergency years after has led to a substantial reconstitution of public space. Create Alert Get alerts for new judgments matching this query.

Federal Power Sharing New Delhi: Works by Vikatan Televistas.